Main menu

Povinné informace dle zákona č. 106/1999

Povinně zveřejňované informace podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Oficiální název

Úplný oficiální název povinného subjektu: Obec Ostřetice

2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:

Obec Ostřetice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávní jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke dni 24.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR, a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění).

*) Zákon 367/1990 Sb., o obcích byl zrušen; novým zákonem o obcích je zákon č. 128/2000 Sb.. - Úplné znění zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je v zákoně č. 2/2003 Sb..

3. Organizační struktura

Popis organizační struktury povinného subjektu:

Starosta Václav Měsíček
Místostarosta Ing. Václav Měsíček
Administrativní pracovnice Jaroslava Přerostová
   
ZASTUPITELSTVO OBCE
Václav Měsíček Ing. Václav Měsíček
Bc. Štěpánka Bošková Ing. Stanislav Zvoníček
Jaroslav Bošek Mgr. Alena Vlasáková
Jan Kanta Milan Vlasák
Zdeněk Klička  
   
FINANČNÍ VÝBOR
Předseda Bc. Štěpánka Bošková
Člen Ing. Stanislav Zvoníček
Člen Jaroslav Bošek
   
KONTROLNÍ VÝBOR
Předseda Mgr. Alena Vlasáková
Člen Jan Kanta
Člen Milan Vlasák
   
PŘÍSLUŠNOST OBCE
okres Klatovy
pověřený úřad Klatovy
stavební úřad Klatovy
matriční úřad Klatovy
finanční úřad Klatovy

 

4. Kontaktní spojení

Obecní úřad Ostřetice, Ostřetice č.p. 27, 339 01 Klatovy

telefon: +(420).376.310.024
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
datová schránka: fgqapq2

5. Bankovní spojení

082 115 1359 / 0800 vedený u České spořitelny v Klatovech

6. Indentifikační číslo (IČ)

IČ: 43313841

7. Daňové indentifikační číslo (DIČ)

DIČ: není přiděleno, obec není plátcem DPH

8. Rozpočet obce v tomto roce

9. Žádost o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace: Pokud se vámi požadované informace nenalézají právě na těchto stránkách, obraťte se přímo na obecní úřad buď osobně, písemně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu. (viz bod 4. Kontaktní spojení)

10. Příjem žádostí a dalších podání

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí: Obraťte se přímo na obecní úřad, a to buď osobně, písemně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu. (viz bod 4. Kontaktní spojení)

 

ÚŘEDNÍ HODINY
Pondělí 17:00 - 21:00 hod.
Úterý jinak po dohodě se starostou popř. místostarostou
Středa
Čtvrtek
Pátek

 

Písemné žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání můžete také zanechat ve schránce obecního úřadu, která je umístěna na budově.

11. Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat při těchto činnostech:

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření OÚ, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta nebo místostarosta obce.

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu v Plzni. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

3. Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím OÚ či orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře

Obecní úřad Ostřetice nabízí v úředních dnech a hodinách následující formuláře:

  • Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
  • Přihlašovací lístek k trvalému pobytu
  • Další formuláře potřebné pro styk s různými úřady můžete získat například na: www.form.cz

13. Návody pro řešení nejrůznějších situací

  • Vyřízení přihlášení trvalého pobytu
  • Ověření listin a pravosti podpisu

14. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí. 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec má schválený sazebník poskytovaných informací (ke stažení zde)

16. Závěrečný účet

17. Seznam organizací

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

SDH Ostřetice

kontaktní osoba: Jaroslav Bošek
telefon: +(420).736.612.066

18. Jednací řád OZ Ostřetice

Aktuální jednací řád (ke stažení klikněte zde).

Tento web používá cookie pro optimalizaci obsahu. Více informací zde.

  Byl(a) jsem s tímto faktem seznámen(a).
EU Cookie Directive Module Information