Main menu

Zdroj: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČR, PLZEŇSKÝ KRAJ

Výkonem služby hasičů zařazených v jednotkách se rozumí veškerá činnost směřující k předcházení požárům a jejich zdolávání, snižování následků živelních pohrom a jiných mimořádných událostí včetně zvyšování akceschopnosti jednotky. Probíhá ve dvou režimech:

  • ORGANIZAČNÍ ŘÍZENÍ - uplatňuje se při činnosti hasičů v jednotce k dosažení stálé organizační, technické a odborné způsobilosti sil a prostředků požární ochrany k plnění úkolů jednotek.
     
  • OPERAČNÍ ŘÍZENÍ - uplatňuje se při zásahu jednotky a plnění dalších úkolů daných §70 z. 133/1985Sb. o PO, jde o činnost od přijetí zprávy o skutečnostech vyvolávajících potřebu nasazení jednotky do jejího návratu zpět na základnu.

Výkon služby v JSDH obce nebo podniku je upraven Řádem výkonu služby v jednotkách požární ochrany vydaném pokynem generálního ředitele HZS ČR ze dne 8.6.2009 č. 25/2009.

V této sekci jsou zveřejňovány různé dokumenty důležitíé pro výkon služby v jednotce, formuláře nebo aktuality z GŘ.
 

1. Organizační řízení

STROJNÍ SLUŽBA:

Žádost o ZAŘAZENÍ vozidla do seznamu vozidel složek IZS
Žádost o VYŘAZENÍ vozidla ze seznamu vozidel složek IZS
Hlášení o dopravní nehodě požární techniky - odevzdává se do 5 dnů po nehodě!
Metodický postup pro zařazení darovaného, zahraničního, staršího a již použitého zásahového požárního automobilu k JSDHO

CHEMICKÁ SLUŽBA:

TECHNICKÁ SLUŽBA:

Minimální vybavení JPO ochrannými pracovními prostředky - dle SIAŘ GŘ 25/2009 (Řád výkonu služby)
Označování hasičů na přilbách - dle SIAŘ GŘ 47/2010
Provádění kontrol provozuschopnosti nastavovacích žebříků - metodika MK-TS/01-2010
Karta k zásahové přilbě

SPOJOVÁ SLUŽBA:

Žádost o udělení Dokladu opravňujícího k provozu v ARS (povolení k provozu radiostanice): VZOR
Řád analogové radiové sítě
 

2. Operační řízení

Oznámení kácení dřevin jednotkami PO - vzor oznámení kácení dřevin složkami IZS při zásahu dle vyhl. 189/2013Sb. v novelizovaném znění 222/2014Sb. (§4, odst. 3), které posílá zřizovatel jednotky příslušné obci s rozšířenou působností (odbor ŽP)

Formulář dílčí zprávy o zásahu - *.rtf (Word)
Formulář dílčí zprávy o zásahu - *.pdf

Svolávání členů JSDHO prostřednictvím mobilních telefonů - vzor formuláře

Tento web používá cookie pro optimalizaci obsahu. Více informací zde.

  Byl(a) jsem s tímto faktem seznámen(a).
EU Cookie Directive Module Information