Main menu

Zdroj dat: Český statistický úřad

Kód: MOS ZV01
Území: Obec Ostřetice
 
 Údaj
Kód obce 578 061
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 507,14
Orná půda (ha) 300,94
Chmelnice (ha) -4
Vinice (ha) -4
Zahrady (ha) 5,14
Ovocné sady (ha) -4
Trvalé trávní porosty (ha) 72,34
Zemědělská půda (ha) 378,34
Lesní půda (ha) 84,44
Vodní plochy (ha) 2,94
Zastavěné plochy (ha) 5,04
Ostatní plochy (ha) 36,54
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 174
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 54
Průmysl celkem 44
Stavebnictví -4
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 34
Doprava a skladování -4
Ubytování, stravování a pohostinství -4
Informační a komunikační činnosti -4
Peněžnictví a pojišťovnictví 14
Činnosti v oblasti nemovitostí -4
Profesní, vědecké a technické činnosti 14
Administrativní a podpůrné činnosti -4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 24
Vzdělávání -4
Zdravotní a sociální péče -4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 14
Ostatní činnosti -4
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu -4
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů -4
Nezjištěno -4
podle právní formy Státní organizace -4
Akciové společnosti -4
Obchodní společnosti -4
Družstevní organizace -4
Finanční podniky -4
Živnostníci 84
Samostatně hospodařící rolníci -4
Svobodná povolání 44
Zemědělští podnikatelé 34
Ostatní právní formy 24
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček .
Stálá kina .
Multikino .
Divadlo .
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) .
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) .
Kulturní zařízení ostatní .
Středisko pro volný čas dětí a mládeže .
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba .
Hřbitov .
Krematorium .
Smuteční síň .
Lázně Lázeňske léčebny -4
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 5074
Počet katastrů 14
Počet územně technických jednotek 14
Počet částí obce 24
Bytová výstavba Dokončené byty celkem -5
Dokončené byty v rodinných domech -5
Dokončené byty v bytových domech -5
Obyvatelstvo Živě narození celkem 25
muži -5
ženy 25
Zemřelí celkem 25
muži 15
ženy 15
Přirozený přírůstek celkem -5
muži -15
ženy 15
Přistěhovalí celkem -5
muži -5
ženy -5
Vystěhovalí celkem 55
muži 15
ženy 45
Saldo migrace celkem -55
muži -15
ženy -45
Přírůstek/úbytek celkem -55
muži -25
ženy -35
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 644
muži 314
ženy 334
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 134
muži 84
ženy 54
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 424
muži 174
ženy 254
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 94
muži 64
ženy 34
Střední stav obyvatel k 1.7.2 68
muži2 33
ženy2 35
Průměrný věk 40,04
Školství3 Mateřská škola -
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) -
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) -
Střední školy obory gymnázií -
obory středních odborných škol a praktických škol -
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť -
obory nástavbového studia -
Základní umělecká škola -
Konzervatoře -
Jazyková škola -
Vyšší odborná škola -
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem -6
z toho Domovy pro seniory -4
Domovy pro osoby se zdravotním postižení -4
Azylové domy -4
Chráněné bydlení -4
Denní stacionáře -4
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež -4
Sociální poradny -4
Domy s pečovatelskou službou -7
Sport Koupaliště a bazény .
- z toho kryté bazény .
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) .
Tělocvičny (vč. školních) .
Stadiony otevřené .
Stadiony kryté .
Zimní stadiony kryté i otevřené .
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 18
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -4
Ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -4
Nemocnice -4
Detašované pracoviště nemocnice -4
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -4
Léčebna pro dlouhodobě nemocné -4
Ostatní lůžková zařízení -4
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé -4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -4
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa -4
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa -4
Samostatná ordinace lékaře specialisty -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty -4
Ostatní samostatná zařízení -4
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení -4
Zařízení lékárenské péče -4
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče -4
Jesle -4
Další dětská zařízení -4
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -4
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci -4
Okresní zdravotní ústav -4
Transfuzní stanice -4
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2013
školní rok 2012/2013
období: 31.12.2013
období: rok 2013
období: 31.12.2011
období: 31.12.2010
období: 31.12.2006

Tento web používá cookie pro optimalizaci obsahu. Více informací zde.

  Byl(a) jsem s tímto faktem seznámen(a).
EU Cookie Directive Module Information